Rösunda 2:36 del 2


Saltsjöbaden – G:a Skolvägen

Området G:a Skolvägen med 12 radhus nominerades till Stadsbyggnadsutmärkelsen i Nacka kommun 2007.

Motiveringen lyder: Bebyggelsen är med sin välstuderade gestaltning och utformning, på ett område med särskilda förutsättningar, bidragande till stadsbilden med ett tydligt arkitektoniskt uttryck för vår tid. Husen ligger nära Saltsjöbanan och detaljplanen för området innehåller en bestämmelse om störningsskydd med angivande av trafikbullernivåer som inte får överstigas. Detta har påverkat bebyggelsens utformning.

Norr om tomten ligger Saltsjöbanans järnväg och öster om den korsningen järnväg/väg. Därför vänder sig husen mot söder/väster  där det goda klimatet också finns. Atriumgården är här lösningen på att få en privat situation. Man rör sig från gatan som är helt offentlig, via en passage förbi carportarna som upplevs som halvprivat, till den privata trädgården med det goda klimatet som öppnar sig mot söder/väster.

Ringvägen, Saltsjöbaden Zuez 08-2009

Ringvägen, Saltsjöbaden Zuez 08-2009

Ringvägen, Saltsjöbaden Zuez 08-2009